INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zakonska regulativa

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu

Zakon o vodama (1)

Zakon o vodama (2)

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o zaštiti životne sredine

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Zakon o potvrđivanju amandmana na Aneks B Kjoto protokola uz okvirnu konvenciju ujedinjenih nacija o promeni klime

Zakon o potvrđivanju bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju

Zakon o potvrđivanju Kjoto protokola uz okvirnu Konvenciju Ujedinjenih Nacija o promeni klime

Zakon o potvrđivanju konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

Zakon o potvrđivanju okvirne konvencije ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

Zakon o potvrđivanju protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz konvenciju o proceni u prekograničnom kontekstu

Zakon o prestanku važenja zakona o fondu za zaštitu životne sredine

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

Zakon o ratifikaciji konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima

Zakon o ratifikaciji montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o hemikalijama