INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Ova stranica je namenjena za sva pitanja vezana za vanredne situacije. U narednom periodu nastojaćemo da sve što smatramo da je od opšteg značaja a kada su u pitanju vanredne situacije, objavljujemo na ovoj stranici. Vaše primedbe, sugestije, predlozi pa čak i kritike, dobro su došle. 

Institut za integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva  ima licence za izradu  Planova zaštite od udesa, Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
Nosioc licence procene rizika ispred Instituta je stručno lice sa licenecom za procenu rizika Katarina Ignjić koja je ujedno i vođa tima za procene.Sva pitanja možete poslati na mail Katarine Ignjić. Odgovor ćete dobiti u što kraćem roku.

Zakon o vanrednim situacijama

Uredba o utvrđivanju opšteg plana za odbranu od poplava

Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa

Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika

Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu

Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa

Pravilnik o organizaciji i načinu upotrebe specijalizovanih jedinica civilne zaštite

Odluka vlade o određivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje

Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za licnu,uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

Pravilnik o merama zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda koje mora da sadrži tehnička dokumentacija

Pravilnik o organizaciji i načinu upotrebe specijalizovanih jedinica civilne zaštite

Uredba o sprovođenju evakuacije

Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima

Zakon o prevozu opasnih materija

Zakon o prometu eksplozivnih materija

Zakon o transportu, distribuciji i korišćenju prirodnog gasa

Zakon o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda

Naredba o homologaciji vozila namenjenih za prevoz opasnih materija