STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

ŠTA JE STUDIJA I KO TREBA DA JE IZRADI?

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi (u daljem tekstu: studija o proceni uticaja);

Sadržaj studije o proceni uticaja:

 • podatke o nosiocu projekta;
 • opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta;
 • opis objekta;
 • prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao;
 • prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija);
 • opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;
 • procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa;
 • opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu;
 • program praćenja uticaja na životnu sredinu;
 • netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tač. 2) do 9);
 • podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci.

 • Studija o proceni uticaja sadrži i osnovne podatke o licima, odnosno kvalifikaciji lica koja su učestvovala u njenoj izradi, o odgovornom licu, datum izrade, potpis odgovornog lica i overu potpisa pečatom ovlašćene organizacije koja je izradila studiju.

  Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

  Obaveza izrade studije o proceni uticaja u postupku pribavljanja dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta

  Studija o proceni uticaja i saglasnost na studiju o proceni uticaja, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, sastavni su deo dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju ili uz prijavu početka izvođenja projekta (izgradnja, izvođenje radova, promena tehnologije, promena delatnosti i druge aktivnosti).


  KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 56 22 33

  office@procena-rizika.com


  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja

  • Plan smanjenja rizika

  • Plan zaštite od udesa...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više