STRUČNI ISPIT

Obuku organizujemo u Novom Sadu, Beogradu i Nišu

IZGLED Licence za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja:
Izgled Licence za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja

STRUČNI ISPIT - Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Institut Zaštita Preventiva DOO Novi Sad u saradnji sa Crvenim krstom Srbije organizuje obuke u prostorijama Crvenog krsta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

OBAVEŠTENJE: od 31.05.2019. godine Institut Zaštita Preventiva DOO je od strane MUP-a Sektora za vanredne situacije Republike Srbije dobio REŠENJE gde se daje OVLAŠĆENJE za ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE OBUKE ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA.

OVLAŠĆENJE Instituta Zaštita Preventiva DOO za organizovanje i sprovođenje obuke OVLASCENJE - OBUKA

PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit polaže se po Programu za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, koji se možete da pogledate ovde:

Plan obuke za stručni ispit za licencu za procenu rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja: PLAN OBUKE

Prilikom obuke (teorijski deo) predavači će kandidatima predstaviti zakonsku regulativu iz oblasti vanrednih situacija, a u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, i dosadašnjem iskustvu sa ispita. Što se tiče praktičnog dela kandidatima će biti objašnjeni konkretni zadaci prilikom polaganja pismenog dela ispita.

Kandidati će sav materijal sa predavanja dobiti u elektronskoj formi.

PRIJAVA ZA OBUKU

Kandidati koji žele da se prijave na obuku, potrebno je da popune Prijavni list obuke:

Prijavni list obuke PRIJAVA NA OBUKU

i da ga pošalju na mejl: obuka@procena-rizika.com

Kandidati koji žele da se priključe obuci neophodno je da izvrše uplatu jer samo tako obezbeđuju mesto u grupi.

Minimalni broj kandidata za organizovanje obuke je 8, dok je maksimalan broj kandidata po grupi 15.

PRIJAVA ISPITA

Uz Obrazac Prijave - Obrazac 1 PRIJAVA ZA ISPIT kandidat je dužan da dostavi:

 • diplomu o nivou i vrsti obrazovanja (overen prepis ili overena kopija diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi na studijama u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečenih najmanje 240 ESP bodova) - ukoliko imate master i/ili doktorat, potrebno je da nam dostavite overene kopije diploma za svako stečeno obrazovanje;
 • fotokopiju lične karte ili izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte;
 • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita - overeno od strane banke ili overena uplatnica (15.000,00 RSD + pdv 20%);
 • potvrdu o završenoj obuci - izdaje vam pravno lice kod koga ste završili obuku;
 • uverenje o radnom odnosu ne starije od mesec dana, za radnike Nadležne službe koji rade na poslovima zaštite i spasavanja.

 • Kandidat ima obavezu da podnese prijavu za polaganje stručnog ispita u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana završetka obuke.

  ORGANIZACIJA ISPITA

  Naš Institut stručni ispit organizuje na lokacijama Crvenog Krsta Srbije i to:

 • Crveni krst Vojvodine - Novi Sad, Pionirska br. 8, 21000 Novi Sad;
 • Crveni krst Srbije - Beograd, Simina br. 19, 11000 Beograd;
 • Crveni krst Niš, Obrenovićeva 39, 18000 Niš.

 • Kandidata obaveštava organizator ispita (na osnovu pismenog poziva dobijenog od sekretara Komisije MUP-a) najkasnije u roku od 20 dana pre datuma određenog za polaganje ispita o datumu, vremenu i mestu polaganja ispita. Datum održavanja ispita (termin polaganja) ne može biti duži od 60 dana od dana završetka obuke.

  Ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.

  Opšti deo se polaže pismeno rešavanjem zadatka iz oblasti procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Što se tiče izrade zadatka Procene, dobijate jednu opasnost po metodologiji i radite jedan scenarijo (najverovatniji neželjeni događaj ili neželjeni događaj sa najtežim mogućim posledicama). Što se tiče izrade zadatka Plana, dobijate i izrađujete OB-5 obrazac (pregled mera i aktivnosti) na osnovu dobijene opasnosti.
  Rešavanje zadatka traje 180 minuta (3 časa). Nakon ocenjivanja pismenog dela kandidat koji je položio ispit pristupa polaganju posebnog dela ispita. Kandidat mora da položi pismeni deo i za Procenu i za Plan kako bi pristupio usmenom polaganju stručnog ispita.

  Posebni deo se polaže usmeno i sastoji se iz tri oblasti:

 • Sistem zaštite i spasavanja i upravljanje vanrednim situacijama,
 • Procena rizika od katastrofa,
 • Plan zaštite i spasavanja.

 • Iz svake oblasti izvlačite kombinaciju od tri pitanja.

  Kandidatu koji je položio opšti i poseban deo ispita izrađuje se Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Nakon dostavljanja licenci sa overe, sekretar Komisije poziva kandidate da preuzmu licence.

  PONOVNO POLAGANJE ISPITA

  Ponovno i popravno polaganje stručnog ispita sprovodi se ako kandidat nije položio ceo ili deo stručnog ispita.

  Kandidat koji nije položio ceo ispit pristupa polaganju u prvnom narednom terminu (ponovno polaganje).
  Podnosi prijavu na Obrascu Prijave - Obrazac 1 PRIJAVA NA OBUKU i dostavlja dokaz o uplati troškova u punom iznosu (15.000,00 RSD + pdv 20%).

  Kandidat koji nije položio samo jednu oblast na posebnom (usmenom) delu ispita, polaže u prvom narednom terminu tu ispitnu oblast (popravno polaganje). Podnosi prijavu na Obrascu Prijave - Obrazac 1 PRIJAVA NA OBUKU navodeći ispitnu oblast koju polaže. Kandidat dostavlja dokaz o uplati troškova u iznosu od 50% od pune cene polaganja ispita (7.500,00 RSD + pdv 20%). Popravno polaganje ispita moguće je najviše dva puta.

  Pohađanje stručne obuke je OBAVEZNO

  Prilikom završetka obuke dobija se potvrda o završenoj stručnoj obuci.


  Ukoliko smatraš da je neko od tvojih kolega ili prijatelja zaniteresovan za polaganje stručnog ispita za Licencu za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, podeli sa njim ovu stranicu preko sledećih društvenih mreža:  Ostali dokumenti:

 • INFORMACIJA u vezi polaganja ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja Informacija za polaganje ispita
 • PRAVILNIK o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja Pravilnik o ispitu za procenu i plan

 • KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715

  office@procena-rizika.com


  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Studija o proceni uticaja

  • Procena rizika od hemijskog udesa

  • Plan upravljanja otpadom

  • Planovi i programi saniacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više