STRUČNI ISPIT

Obuku organizujemo u Novom Sadu, Beogradu i Nišu

OVLAŠĆENJE za ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE OBUKE ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA OVLAŠĆENJE za ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE OBUKE ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA OVLAŠĆENJE za ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE OBUKE ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

STRUČNI ISPIT - Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Institut IZIB u saradnji sa Crvenim krstom Srbije organizuje obuke u prostorijama Crvenog krsta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

OBAVEŠTENJE: od 31.05.2019. godine Institut Zaštita Preventiva DOO je od strane MUP-a Sektora za vanredne situacije Republike Srbije dobio REŠENJE gde se daje OVLAŠĆENJE za ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE OBUKE ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA.

OVLAŠĆENJE Instituta Zaštita Preventiva DOO za organizovanje i sprovođenje obuke OVLASCENJE - OBUKA

PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit polaže se po Programu za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, koji se možete da pogledate ovde:

Plan obuke za stručni ispit za licencu za procenu rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja: PLAN OBUKE

PRIJAVA ISPITA

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se pravnom licu kod kog je kandidat završio obuku, a koji nakon prijema celokupne dokumentacije istu prosleđuje Nadelžnoj službi (Sektor za vanredne situacije, Omladinskih brigada 31, Novi Beograd).

Uz Obrazac 1 kandidat je dužan da dostavi:

 • diplomu o nivou i vrsti obrazovanja (overen prepis ili overena kopija diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi na studijama u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečenih najmanje 240 ESP bodova);
 • ličnu kartu ili izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte;
 • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita;
 • potvrdu o završenoj obuci, koju mu izdaje pravno lice kod kog je završio obuku;
 • uverenje o radnom odnosu ne starije od mesec dana, za radnike Nadležne službe koji rade na poslovima zaštite i spasavanja.

 • Kandidat ima obavezu da podnese prijavu za polaganje stručnog ispita u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana završetka obuke.

  Izuzetno ako to nalažu opravdani razlozi (dokaz o sprečenosti za rad usled bolesti ili službenog putovanja o čemu se dokaz dostavlja lično, skenirano elektronskim putem, poštom ili faksom sekretaru Komisije) prijava se može podneti po prestanku razloga koji je sprečio blagovremeno podnošenje prijave, a najkasnije u roku od šest meseci od završetka obuke. O opravdanosti razloga odnosno o zahtevima za odlaganje ispita odlučuje predsednik Komisije.

  Odlaganje ne može da traje duže od šest meseci, a ispiti se može odložiti iz opravdanih razloga samo jednom.

  Kandidata obaveštava organizator ispita (na osnovu pismenog poziva dobijenog od sekretara Komisije) najkasnije u roku od 20 dana pre datuma određenog za polaganje ispita o datumu, vremenu i mestu polaganja ispita. Rok za polaganje isptia ne može biti duži od 60 dana od dana završetka obuke.

  Najkasnije dva radna dana pre termina održavanja ispita pravno lice kod koga je kandidat u radnom odnosu, odnosno kandidat obaveštavaju sekretara Komisije o pristupanju kandidata ispitu u zakazanom terminu, elektronskim putem.

  Ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.

  Opšti deo se polaže pismeno rešavanjem zadatka iz oblasti procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Rešavanje zadatka traje ne duže od 180 minuta. Nakon ocenjivanja pismenog dela kandidat koji je položio ispit pristupa polaganju posebnog dela ispita.

  Posebni deo se polaže usmeno i sastoji se iz tri oblasti:

 • Sistem zaštite i spasavanja i upravljanje vanrednim situacijama,
 • Procena rizika od katastrofa,
 • Plan zaštite i spasavanja.

 • Kandidatu koji je položio opšti i poseban deo ispita izrađuje se Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Nakon dostavljanja licenci sa overe, sekretar Komisije poziva kandidate da preuzmu licence.

  Ponovno i popravno polaganje stručnog ispita sprovodi se ako kandidat nije položio ceo ili deo stručnog ispita.

  Kandidat koji nije položio ceo ispit pristupa polaganju u prvnom narednom terminu (ponovno polaganje). Podnosi prijavu na Obrascu 1 i dostavlja dokaz o uplati troškova u punom iznosu.

  Kandidat koji nije položio samo jednu oblast na posebnom delu ispita, polaže u prvom narednom terminu tu ispitnu oblast (popravno polaganje). Podnosi prijavu na Obrascu 1 navodeći ispitnu oblast koju polaže. Kandidat dostavlja dokaz o uplati troškova u iznosu od 50% od pune cene polaganja ispita (7.500,00 dinara). Popravno polaganje ispita moguće je najviše dva puta.

  Pohađanje stručne obuke je OBAVEZNO

  Prilikom završetka obuke dobija se potvrda o završenoj stručnoj obuci.  Ostali dokumenti:

 • INFORMACIJA u vezi polaganja ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja Informacija za polaganje ispita
 • PRAVILNIK o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja Pravilnik o ispitu za procenu i plan
 • PRIJAVNI LIST - Obrazac 1 Obrazac 1
 • PRIJAVNI LIST - OBUKA PRIJAVNI LIST - OBUKA

 • KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715

  office@procena-rizika.com


  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Studija o proceni uticaja

  • Procena rizika od hemijskog udesa

  • Plan upravljanja otpadom

  • Planovi i programi saniacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više