STRUČNA ISPITIVANJA

PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NISKOG NAPONA

Pregled i ispitivanja stanja primenjenih mera bezbednosti električnih instalacija obavlja se na osnovu Pravilnika o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima.

Pregled i ispitivanje stanja primenjenih mera zaštite od električnog udara predviđenih odgovarajućim jugoslovenskim standardima, vrši se:

 • pre puštanja u rad postrojenja, instalacija i oruđa za rad,
 • nakon rekonstrukcija,
 • periodično u rokovima propisanim aktom oranizacije.

 • Rokovi za periodične preglede i ispitivanja su dati i Pravilnikom o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.


  PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

  Radi očuvanja i potvrđivanja efikasnosti i projektovanih karakteristika gromobranskih instalacija vrši se ispitivanje za vreme i nakon izvođenja i periodično ispitivanje. Intervali periodičnog ispitivanja zavise od projektovanog nivoa zaštite.

  Prilikom ispitivanja spoljašnje gromobranske instalacije vrši se:

 • pregled spoljašnje gromobranske instalacije,
 • merenje neprekidnosti spusnih vodova,
 • merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača,
 • provera neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala,
 • provera funkcionalnosti uređaja za zaštitu od prenapona.


 • PREGLED I ISPITIVANJE OPREME ZA RAD

  Poslodavac je dužan da:

 • Obezbedi održavanje sredstava za rad i sredstva i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju,
 • Angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline.

 • Periodični pregledi i ispitivanja opreme za rad obavljaju se u roku koji je utvrđen tehničkim propisima i standardima ili koji je određen uputstvom proizvođača, a najkasniije u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda i ispitivanja, osim periodičnih pregleda i ispitivanja privremene električne instalacije sa uređajima, opremom i priborom, koji se obavljaju u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda i ispitivanja opreme za rad koju poslodavac utvrdi aktom o proceni rizika, koji obavljaju u roku utvrđenim tim aktom.


  Oprema za rad podrazumeva mašine, uređaje, postrojenja, instalacije, alate i sl. koji se koriste u procesu rada.

  Oprema za rad koja podleže periodičnim pregledima i proverama u smislu zakonske regulative je:

 • Dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 tona i vi&scaron, kao i privremeno postavljena konzolna dizalica i vitlo nosivosti od 0,3 tone i vi&scaron, na mehanizovani pogon, koji služe za dizanje, spuštanje i prenošenje tereta pomoću čeličnog ili drugog užeta, lanca, hidraulika i dr.
 • Regalna dizalica na mehanizovani pogon (u regalnom hodniku i van njega, vezana za šine ili koja ima na drugi način automatski regulisane pozicije) koja služi za unošenje u regal i uzimanje iz regala paleta ili materijala
 • Podizna platforma na mehanizovani pogon koja, pomoću ugrađene platforme ili korpe, služi za dizanje i spuštanje zaposlenih radi obavljanja radnih operacija
 • Viseća skela, fasadni, teretni i putnički lift (izuzev liftova u stambenim zgradama), na mehanizovani pogon, koji na vertikalnim površinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilištima i u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije služe za dizanje i spuštanje zaposlenih i materijala
 • Samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport-vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta
 • Presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon, za sečenje, presovanje, savijanje i izvlačenje materijala, a u koji se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno
 • Oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon, koja je postavljena na temelje, u koju se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno
 • Uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva čije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i eksplozivne smeše, isparenja i hemijske štetnosti opasne po zdravlje zaposlenih
 • Oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor
 • Protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koriste u tehnološkim procesima
 • Privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova
 • Oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i provera


 • ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

  Preventivnim i periodičnim ispitivanjima uslova radne okoline proverava se i utvrđuje da li su na radnom mestu u radnoj okolini primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

  Ispitivanja obuhvataju:

 • mikroklimu (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha);
 • hemijske štetnosti (gasovi, pare, dimovi i prašine);
 • fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja - osim jonizujućih zračenja);
 • osvetljenost;
 • biološke štetnosti.

 • Ispitivanja se obavljaju analizom svih elemenata uslova radne okoline tako da se daje jedinstvena ocena obavljenog ispitivanja.

  Ispitivanja se, po pravilu, vrše u uslovima kada rade svi tehnološki kapaciteti (oprema za rad, instalacije za klimatizaciju, provetravanje i sl.), što se posebno navodi u stručnom nalazu.  KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 56 22 33

  office@procena-rizika.com


  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja

  • Plan smanjenja rizika

  • Plan zaštite od udesa...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Studija o proceni uticaja

  • Procena rizika od hemijskog udesa

  • Plan upravljanja otpadom

  • Planovi i programi saniacije...

  Pročitaj više
  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više