REFERENT ZOP

Referent ZOP

Organizovanje poslova zaštite od požara


I kategorija ugroženosti od požara

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa visokim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u prvu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u prvoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalnog dežurstva, subjekti prve kategorije ugroženosti od požara, pored rukovodioca na poslovima preventivne zaštite od požara, treba da angažuju najmanje jedno lice koje radi na poslovima zaštite od požara.

II kategorija ugroženosti od požara

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u drugoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Subjekti druge kategorije ugroženosti od požara moraju angažovati najmanje jedno lice na poslovima rukovođenja službom zaštite od požara i organizovanju i sprovođenju preventivnih mera i stalnog dežurstva.

III kategorija ugroženosti od požara

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u trećoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.KONTAKTIRAJTE NAS:

Heroja Pinkija 55,
21000 Novi Sad

021 65 26 715
063 56 22 33

office@procena-rizika.com


 • Procena rizika od katastrofa

 • Plan zaštite i spasavanja

 • Plan smanjenja rizika

 • Plan zaštite od udesa...

Pročitaj više
 • Akt o proceni rizika

 • Lice za BZR

 • Obuka radnika

 • Izrada propratne dokumentacije...

Pročitaj više
 • Studija o proceni uticaja

 • Procena rizika od hemijskog udesa

 • Plan upravljanja otpadom

 • Planovi i programi saniacije...

Pročitaj više
 • Ispitivanje električnih instalacija

 • Ispitivanje gromobrana

 • Pregled opreme za rad

 • Ispitivanje URO...

Pročitaj više