PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Procena rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja

ŠTA JE PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA IMOVINE I POSLOVANJA?

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za zadatak ima prepoznavanje rizika koji mogu ugroziti ljude, imovinu i poslovanje. Cilj procene rizika je da se preventivnim delovanjem upravlja rizicima. Akt o proceni rizika u zastiti lica imovine i poslovanja sadrži mere čijom primenom se svi prepoznati rizici umanjuju na prihvatljive ili se pojedini rizici neutrališu.

Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađuje se u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, Standardom SRPS A.L2.003:2017 ”Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika” i specifičnim zahtevima i karakteristikama Naručioca. Svakoj proceni rizika pristupa se sa posebnom pažnjom, bez obzira na osnovnu delatnost, veličinu i pravnu formu Naručioca. Akt o proceni rizika u zastiti lica imovine i poslovanja izrađuje tim procenitelja – menadžera rizika koji su licencirani za tu vrstu posla i poseduju dugogodišnje iskustvo u radu kako u sektoru privatne bezbednosti, tako i u vojnim, policijskim i drugim bezbednosnim strukturama (zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu, vanredne situacije, informatički i tehnički rizici,…)

Obavezno obezbeđeni objekti

Uredbom Vlade RS o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite (”Sl. glasnik RS”, br. 98/2016) definiše da se zaštita obavezno obezbeđenih objekata vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite a na osnovu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obavezno obezbeđeni objekti obuhvataju:

 • Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje
 • Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane
 • Objekte organa grada-jedinice lokalne samouprave
 • Zatvorene objekte, dvorane, hale i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više
 • Otvorene objekte, stadione i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više
 • Tržne centre otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više
 • Objekte saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika

 • Prostor na kome se nalaze nabrojani objekti čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji nabrojanih objekata


  KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 56 22 33

  office@procena-rizika.com


  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja

  • Plan smanjenja rizika

  • Plan zaštite od udesa...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više