PLANIRANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

Planiranje sistema tehničke zaštite

ŠTA JE PLAN SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE?

Plan tehničke zaštite obuhvata planiranje realizacije ideje o sistemu tehničke zaštite. Planiranje sistema je process koji sledi posle procene rizika, a prethodi projektovanju sistema. Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja a koji se izrađuje po standardu serije SRPS A.L2.003. Na osnovu ovog akta objekti se kategorizuju u jednu od pet kategorija. Planom sistema tehničke zaštite određuje se optimalni nivo tehničke zaštite za dati objekat.

Između ostalog, planom sistema tehničke zaštite potrebno je utvrditi povezanost drugih tehnoloških sistema na objektu, obezbeđenja sa sistemima tehničke zaštite i njihovu međusobnu prilagođenost, a naročito se utvrđuju:

 • zahtevi koje moraju ispunjavati sistemi koji nisu sistemi tehničke zaštite, ali utiču na bezbednost objekta i pouzdan rad sistema tehničke zaštite (sistem napajanja električnom energijom, rasveta i sl.)
 • građevinski i slični zahtevi od značaja za pravilan i pouzdan rad sistema tehničke zaštite (nivelisanje terena, bezbednosni razmaci, uređenje okoline i sl.).

 • Plan sistema tehničke zaštite, kao i Akt o proceni rizika u planiranju sistema tehničke zaštite i projektni zadatak čine sastavni deo projekta sistema tehničke zaštite.


  KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 56 22 33

  office@procena-rizika.com


  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja

  • Plan smanjenja rizika

  • Plan zaštite od udesa...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više