PLAN SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

PLAN SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

ŠTA JE TO PLAN SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA?

Planom smanjenja rizika od katastrofa utvrđuju se konkretne preventivne, organizacione, tehničke, finansijske, normativne, nadzorne, edukativne i druge mere i aktivnosti koje su nadležni državni organi i drugi subjekti, na osnovu procene pojedinih rizika, dužni da preduzmu u budućem periodu u cilju smanjenja rizika od katastrofa i ublažavanja njihovih posledica.

Plan smanjenja rizika od katastrofa se izrađuje i donosi za teritoriju Republike Srbije (Nacionalni plan smanjenja rizika od katastrofa), autonomne pokrajine (Pokrajinski plan smanjenja rizika od katastrofa) i jedinice lokalne samouprave (lokalni plan smanjenja rizika od katastrofa).

Planovi smanjenja rizika od katastrofa se izrađuju na osnovu predloga tretmana procenjenih rizika u odgovarajućoj proceni rizika od katastrofa.

Nosioci izrade Nacionalnog plana smanjenja rizika od katastrofa su organi državne uprave u čijoj su nadležnosti opasnosti identifikovane u Proceni rizika od katastrofa Republike Srbije.

Nosioci izrade pokrajinskih planova smanjenja rizika od katastrofa i lokalnih planova smanjenja rizika od katastrofa su nadležni organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Planovi smanjenja rizika od katastrofa se donose za period od tri godine.

Plan smanjenja rizika od katastrofa izrađuje lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Nosioci izrade plana formiraju stručni tim za izradu plana, koji se sastoji od kompetentnih stručnjaka po vrsti delatnosti.


KOME SMO URADILI PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA:

KONTAKTIRAJTE NAS:

Heroja Pinkija 55,
21000 Novi Sad

021 65 26 715
063 56 22 33

office@procena-rizika.com


 • Akt o proceni rizika

 • Lice za BZR

 • Obuka radnika

 • Izrada propratne dokumentacije...

Pročitaj više
 • Glavni projekat ZOP

 • Plan ZOP

 • Pravila ZOP

 • Plan evakuacije...

Pročitaj više
 • Studija o proceni uticaja

 • Procena rizika od hemijskog udesa

 • Plan upravljanja otpadom

 • Planovi i programi saniacije...

Pročitaj više
 • Ispitivanje električnih instalacija

 • Ispitivanje gromobrana

 • Pregled opreme za rad

 • Ispitivanje URO...

Pročitaj više