PLAN PRIMENA MERA

Plan primena mera

ŠTA JE I KO TREBA DA IZRADI PLAN PRIMENA MERA?

Na osnovu NOVOG PRAVILNIKA - PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020) koji je stupio na snagu 11.07.2020. poslodavac je u obavezi da za sva radna mesta u radnoj okolini, donese PLAN PRIMENA MERA za sprečavanje i širenje epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni DEO AKTA O PROCENI RIZIKA koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlju na radu.

Planom primene mera se utvrđuju mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica.

Plan primene mera obavezno sadrži:
- 1) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;
- 2) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;
- 3) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako u pismenoj formi ne donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i ne utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i kada ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

Plan primene mera poslodavci su dužni da donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 10.08.2020. godine


KONTAKTIRAJTE NAS:

Heroja Pinkija 55,
21000 Novi Sad

021 65 26 715
063 56 22 33

office@procena-rizika.com


 • Procena rizika od katastrofa

 • Plan zaštite i spasavanja

 • Plan smanjenja rizika

 • Plan zaštite od udesa...

Pročitaj više
 • Glavni projekat ZOP

 • Plan ZOP

 • Pravila ZOP

 • Plan evakuacije...

Pročitaj više
 • Studija o proceni uticaja

 • Procena rizika od hemijskog udesa

 • Plan upravljanja otpadom

 • Planovi i programi saniacije...

Pročitaj više
 • Ispitivanje električnih instalacija

 • Ispitivanje gromobrana

 • Pregled opreme za rad

 • Ispitivanje URO...

Pročitaj više