OBUKA RADNIKA BZR

Obuka radnika BZR

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA BZR

Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja, premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad ili promene opreme za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad.

Poslodavac je dužan da zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika.

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad poslodavac obavlja teorijski i praktično, u skladu sa programom osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad (Program obuke BZR) koji donosi poslodavac.

Ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta, dužan je da zaposlenog osposobi za bezbedan i zdrav rad na svakom od radnih mesta.

Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad obavlja se na jeziku koji zaposleni razume i prilagođava se mogućnostima i sposobnostima osoba sa invaliditetom.

Periodične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom vrše se najkasnije u roku od jedne godine od dana prethodne provere, a na ostalim radnim mestima najkasnije u roku od četiri godine od dana prethodne provere.


KONTAKTIRAJTE NAS:

Heroja Pinkija 55,
21000 Novi Sad

021 65 26 715
063 56 22 33

office@procena-rizika.com


 • Procena rizika od katastrofa

 • Plan zaštite i spasavanja

 • Plan smanjenja rizika

 • Plan zaštite od udesa...

Pročitaj više
 • Glavni projekat ZOP

 • Plan ZOP

 • Pravila ZOP

 • Plan evakuacije...

Pročitaj više
 • Studija o proceni uticaja

 • Procena rizika od hemijskog udesa

 • Plan upravljanja otpadom

 • Planovi i programi saniacije...

Pročitaj više
 • Ispitivanje električnih instalacija

 • Ispitivanje gromobrana

 • Pregled opreme za rad

 • Ispitivanje URO...

Pročitaj više