INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

LINKOVI

Sektor za vanredne situacije

Međunarodno udruženje inspekcija rada

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Kontakt telefoni inspekcije bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji

Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije

 

DOWNLOAD

Dokumenta u PDF i DOC formatu

Zakonska regulativa iz zaštite od požara

Odluka o izradi i sadržaju izveštaja o nuklearnoj sigurnosti i druge dokumentacije

Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje, pranje ili čišćenje metalnih delova

Pravilnik o tehnickim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom

Pravilnik o bezbednosti mašina - ZAMENA za pravilnik o statičkom elektricitetu

Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa

Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti

Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva

Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine,

Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne i zatvorene sudove

Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvodenje završnih radova u građevinarstvu

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica

Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila

Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja

Uredbu o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda

Ostala zakonska regulativa iz zaštite od požara

Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru

Pravilnik o organizaciji i ustrojstvu, načinu vršenja službe i disciplini u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama

Pravilnik o vatrogasno-spasilačkom obezbedenju i vatrogasno-spasilačkoj službi na aerodromu i letilištu

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika

Propisi iz oblasti vanredne situacije

Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa

Pravilnik o merama zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda koje mora da sadrži tehnička dokumentacija

Pravilnik o organizaciji i načinu upotrebe specijalizovanih jedinica civilne zaštite

Uredba o sprovođenju evakuacije

Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima

Zakon o prevozu opasnih materija

Zakon o prometu eksplozivnih materija

Zakon o transportu, distribuciji i korišćenju prirodnog gasa

Zakon o vanrednim situacijama

Zakon o zaštiti od elementarnih i drugih vecih nepogoda

Zakon o zaštiti od jonizujucih zračenja

Naredba o homologaciji vozila namenjenih za prevoz opasnih materija

Propisi iz bezbednosti i zdravlja na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Odluka o obrazovanju saveta za bezbednost i zdravlje na radu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima

Pravilnik o bezbednosti liftova

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu

Pravilnik o opasnim materijama u vodama

Pravilnik o postupku pregleda ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom

Pravilnik o sadržini i nacinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave pocetka izvodenja radova

Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Priručnik za procenu rizika

Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

Uredba o izmeni Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rada pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na plovilima koja obavljaju ribolov

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/12 i 12/13-ispravka)

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica („Službeni glasnik RS”, broj 91/12)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Službeni glasnik RS“, broj 123/12)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova („Službeni glasnik RS”, broj 91/12)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnom polju („Službeni glasnik RS“, broj 117/12)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova (,,Službeni glasnik RS”, broj 19/13)

Ostala srodna zakonska regulativa

Akcioni plan za sprovođenje strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009-2012 godine

Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu

Zakon o ratifikaciji konvencije međunarodne organizacije rada broj 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj sredini

Zakon o ratifikaciji konvencije medunarodne organizacije rada broj 161 o službama medicine rada

Ostala zakonska regulativa iz oblasti zaštite životne sredine

Pravilnik o vrsti ambalaže sa dugim vekom trajanja

Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom

Pravilnik o godišnjoj količini ambalažnog otpada po vrstama za koje se obavezno obezbeđuje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje

Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži i njenim komponentama, izuzecima od primene i roku za primenu graničnih vrednosti

Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava

Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala

Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Pravilnik o hemikalijama za koje se utvrđuje kaucija za ambalažu

Uredba o kriterijumima za obračun za ambalažu ili upakovani proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade

Pravilnik o parametrima ekološkog, hemijskog i kvantitativnog statusa površinskih i podzemnih voda

Pravilnik o referentnim uslovima površinskih voda

Uredba o GV hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode

Uredba o GVE zagađujućih materija u vode

Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača

Odluka o osnivanju nacionalnog tela za sprovođenje projekata mehanizma čistog razvoja

Uredba o GVE zagađujućih materija

Uredba o industrijskim postrojenjima i aktivnostima kojima se kontroliše emisija isparljivih org jedinjenja

Uredba o listi kategorija kvaliteta vazduha

Uredba o određivanju zona i aglomeracija

Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine

Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (3,5 Mb)

Pravilnik o visini troškova za dodelu ekološkog znaka

Pravilnik o listi opasnih materija i dokumentima za seveso postrojenja

Pravilnik o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine

Pravilnik o sadržini dokumentacije za dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Pravilnik o sadržini obaveštenja o novom seveso postrojenju

Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa

Pravilnik o usklađenim iznosima naknada za zagađivanje životne sredine

Pravilnik o uslovima za dodelu prava na korišćenje ekološkog znaka

Pravilnik o utvrđivanju naknade za zagađivanje životne sredine

Uredba o informacionom sistemu zaštite životne sredine

Uredba o naknadi za zagađivanje životne sredine

Uredba o naknadi za zaštitu životne sredine i najvišem iznosu naknade

Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu

Uredba o praćenju kvaliteta zemljišta i remedijacionim programima

Uredba o uslovima za povraćaj ili oslobađanje od plaćanja naknade za zaštitu životne sredine

Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine

Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti postojećim uslovima

Nacionalna strategija za uključivanje Republike Srbije u mehanizam čistog razvoja Kojoto protokola za sektore upravljanja otpadom poljoprivrede i šumarstva

Uredba o kriterijumima i načinu odobravanja programa i projekata koji se realizuju o okviru mehanizma čistog razvoja

Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije

Uredba o visini u uslovima za dodelu podsticajnih sredstava

Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, kao i uputstvu za njegovo popunjavanje

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada, kao i uputstvu za njegovo popunjavanje

Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada

Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest

Pravilnik o postupku za skladištenje, pakovanje i obeležavanje opasnog otpada

Pravilnik o postupku upravljanja sa POPs otpadom

Pravilnik o sakupljanju, transportu, skladištenju i tretmanu otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina

Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima

Strategija upravljanja otpadom

Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman

Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje

Uredba o listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola

Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Uredba o odlaganju otpada na deponije

Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost

Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija prema GHS sistemu

Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama

Pravilnik o načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

Pravilnik o registru hemikalija

Pravilnik o savetniku za hemikalije

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista

Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija

Spisak klasifikovanih supstanci

Spisak klasifikovanih supstanci 2 (13 Mb)

Uputstvo u utvrđivanju preventivnih mera za čuvanje, skladištenje i korišćenje opasnih hemikalija