KOORDINATOR GRADILIŠTA

Koordinator gradilišta

OBAVEZA INVESTITORA

Prema Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova jeste fizičko lice koje investitor, odnosno zastupnik investitora pismenim aktom odredi da obavlja poslove propisane Uredbom.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i za izvođenje radova.

Investitor je dužan da, pre početka rada na gradilištu, obezbedi da se izradi Plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Investitor je dužan da popuni Prijavu gradilišta, na odgovarajućem obrascu Prijave, i uredno prijavi nadležnoj inspekciji rada.

Poslovi koordinatora u fazi izrade projekta:

 • vrši koordinaciju primene načela prevencije,
 • izrađuje Plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu kojim je određeno uređenje gradilišta i specifične mere za bezbedan i zdrav rad na tom gradilištu,
 • vodi računa da se pri izradi Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, kada je potrebno, uzmu u obzir sve industrijske aktivnosti u blizini gradilišta,
 • priprema dokumenta, koja u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je potrebno uzeti u obzir u toku izvođenja svih radova na gradilištu.

 • Poslovi koordinatora u fazi izvođenja radova:

 • vrši koordinaciju primene načela prevencije,
 • koordinira realizaciju planiranih aktivnosti,
 • predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu,
 • organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti,
 • obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama,
 • koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno,
 • preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište,
 • obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad,
 • svakodnevno obilazi gradilište na kome vrši koordinaciju,
 • vodi Evidenciju o obilasku gradilišta.

 • KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 77 80 655

  office@procena-rizika.com


  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja

  • Plan smanjenja rizika

  • Plan zaštite od udesa...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Studija o proceni uticaja

  • Procena rizika od hemijskog udesa

  • Plan upravljanja otpadom

  • Planovi i programi saniacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više