PLAN ZAŠTITE OD UDESA

EKSTERNI PLAN ZAŠTITE OD VELIKOG UDESA

ŠTA JE TO EKSTERNI PLAN ZAŠTITE OD VELIKOG UDESA?

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi SEVESO kompleks višeg reda, dužan je da izradi i donese eksterni plan zaštite od velikog udesa sa merama koje treba preduzeti izvan kompleksa, u roku koji ne može biti duži od dve godine od trenutka prijema neophodnih informacija dostavljenih od strane operatera SEVESO kompleksa, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

Eksterni plan zaštite od velikog udesa se izrađuje u cilju:

 • Ograničavanja i kontrole incidenata na takav način da se efekti svedu na najmanju meru i da se ograniči šteta po ljudsko zdravlje, životnu sredinu i imovinu,
 • Sprovođenja neophodnih mera radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od efekata velikog udesa,
 • Prenošenje neophodnih informacija javnosti i relevantnim nadležnim službama ili organima u oblasti u kojoj se SEVESO kompleks višeg reda nalazi,
 • Obezbeđivanja povratka u pređašnje stanje i čišćenja životne sredine nakon velikog udesa.

 • Eksterni plan zaštite od velikog udesa obavezno sadrži sledeće podatke:

 • Imena ili dužnosti lica ovlašćenih za pokretanje postupaka za slučaj vanrednih situacija, kao i lica ovlašćenih za vođenje i koordinaciju aktivnosti ublažavanja posledica izvan SEVESO kompleksa,
 • Način primanja ranog upozorenja o incidentima i postupke upozoravanja i pozivanja pomoći,
 • Koordinaciju sredstava neophodnih za sprovođenje eksternog plana zaštite od velikog udesa,
 • Način pružanja pomoći pri akciji ublažavanja posledica na SEVESO kompleksu.
 • Način ublažavanja posledica van SEVESO kompleksa, uključujući i odgovor na scenario najgoreg mogućeg udesa definisan u Izveštaju o bezbednosti, kao i razmatranje mogućih domino efekata, uključujući i one koji imaju uticaje na životnu sredinu,
 • Sistem i postupak obaveštavanja javnosti, susednih SEVESO kompleksa ili postrojenja koja nisu SEVESO kompleksi, o specifičnim informacijama o udesu i obrascima ponašanja koje bi trebalo usvojiti,
 • Sistem i postupak obaveštavanja nadležnih službi drugih država u slučaju velikog udesa s mogućim prekograničnim posledicama.

 • Eksterni plan zaštite od velikog udesa izrađuje lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

  Nosioci izrade plana formiraju stručni tim za izradu plana, koji se sastoji od kompetentnih stručnjaka po vrsti delatnosti.


  KOME SMO URADILI PLAN ZAŠTITE OD UDESA:

  KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 56 22 33

  office@procena-rizika.com


  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Glavni projekat ZOP

  • Plan ZOP

  • Pravila ZOP

  • Plan evakuacije...

  Pročitaj više
  • Studija o proceni uticaja

  • Procena rizika od hemijskog udesa

  • Plan upravljanja otpadom

  • Planovi i programi saniacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više