>

Centar za edukaciju

Održan seminar “Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata s obzirom na uslove evakuacije pri požaru.”Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni – instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 25. Septembra 2015.godine pod nazivom “Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata s obzirom na uslove evakuacije pri požaru.”

Predavač na seminaru je bio: Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara u MUP-u. Učesnicima na seminaru su predstavljene aktuelne teme ZOP. Govorilo se o razvoju požara u prostorijama javnih objekata i shodno tome potrebama za hitnom evakuacijom, proračunom evakuacije i proračunom kapaciteta javnih objekata. U praksi se pokazalo da prilikom izrade određene dokumentacije najviše vremena se izdvoji na ovome a kada su u pitanju konsultacije sa inspektorima MUP-a. Sa autorom SRPS TP 21 detaljno se kroz interaktivni pristup govorilo o problematici i zajedničkom rešavanju problema iz prakse. Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.
Utisci (komentari) učesnika:
„Predavanje sveobuhvatno i korisno za upoznavanje sa ovakvom tematikom.”
„Obuhvaćeno je više tema iz PPZ, konkretni primeri.Seminar je u načelu veoma koristan.”
„Pominjanje raznih životnih situacija koje je predavač lepo opisao i konkretizovao na primerima ZOP-a.Seminar je bio koristan i dosta toga može da se primeni u praksi.”
„Generalno sve teme su dobre i edukativne, mnogo toga se može primeniti u praksi.”


Primena Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme kao i robe dvostruke nameneInInstitut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva uz saglasnost i stručnu podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija održao je seminar pod nazivom " PRIMENA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME KAO I ROBE DVOSTRUKE NAMENE ".

Predavači na seminaru su bili: Jasmina Roskić, Načelnik Odeljenja u Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija - diplomirani pravnik sa dugogodišnjim stažom na poslovima međunarodnih ugovora, kao i izdavanja dozvola za izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme i robe dvostruke namene. Od početka je uključena u postupak i propisanu proceduru donošenja Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme kao i zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, podzakonskih akata kao i Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Uključena je u proces pregovaranja sa EU i usaglašavanja domaćih propisa u oblasti izvozne kontrole sa zakonodavstvom EU. Bojana Todorović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija - Nakon četvorogodišnjeg rada u pravosuđu, od 1986. godine zaposlena u Vladi na poslovima međunarodne ekonomske saradnje. Od 2007. godine pomoćnik je ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Potom od 2012 je pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Vodi sektor za spoljnotrgovinsku politiku, multilateralnu i regionalnu trgovinsku i ekonomsku saradnju. Tekuće aktivnosti pre svega obuhvataju proces pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) gde je glavni pregovarač i koordinator interministarske saradnje u tom procesu.Učestvovala je u pregovaranju Sporazuma o stabilizacji i pridruživanju sa EU, nadležna za primenu prelaznog trgovinskog sporazuma. Kao glavni pregovarač vodila je pregovore o zaključivanju sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA, i tekuće pregovore o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom. U oblasti regionalne saradnje koordinira aktivnosti prema CEFTA u domenu primene sporazuma i koordinacije sa ostalim relevantnim ministarstvima. U ministarstvu je zadužena i za formulisanje spoljnotrgoviskog sistema i odgovarajućih mera zaštite, kao i promet kontrolisane robe (naoružanje i vojna oprema, roba dvostruke namene). U periodu 2002. do 2007. godine bila je ministar-savetnik Stalni predstavnik Srbije pri STO u Stalnoj Misiji Srbije pri UN u Ženevi. Autor je brojnih tekstova u ekonomskim časopisima u oblasti trgovinske politike. Učesnicima na seminaru su detaljno predstavljani podzakonski akati doneti radi pune primene Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme i Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene. Podzakonski akti podrazumevaju pravilnike za registraciju privrednih subjekata, pravilnik kojim su propisani obrasci zahteva za izdavanje dozvola, obrasci dozvola za izvoz, uvoz, pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći, i ostalih pratećih dokumenata, kao i pravilnik sa obrascima zahteva za bezbednosne provere. Pored toga bila su predstavljena pravila i postupak propisan Uredbom o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, kao i lista roba uz navedenu uredbu. Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.


Održan napredni seminar za zaštitu od požaraInInstitut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva uz saglasnost i stručnu podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija održao je seminar pod nazivom " PRIMENA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME KAO I ROBE DVOSTRUKE NAMENE ".

Predavač na seminaru je bio: Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara. Učesnicima na seminaru su predstavljene aktuelne teme ZOP. Detaljno je predstavljen Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara koji je Narodna skupština usvojila 20. februara 2015. godine. Učesnici su imali priliku da se upoznaju koji su to poslovi predviđeni Zakonom o zaštiti od požara koje treba da obavljaju lica zadužena za bezbednost od požara u preduzećima i koje mere zaštite od požara je neophodno sprovoditi u situacijama neposredne opasnosti od izbijanja požara, elementarnih nepogoda i dr. Predstavljena je uloga lica za poslove zaštite od požara u planiranju i izgradnji objekata, obuci zaposlenih, vođenju evidencije i dr. Takođe su upoznati sa primenom EU regulative i direktive i standarda EN u Srbiji kao i osnovni pojmovi za procenu rizika, kao i praktična primena indirektne i direktne metode kvantifikacije rizika. Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.


Održana napredna obuka za lica koja rade na poslovima bezbednosti i zdravlja na raduInstitut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni - instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 17. aprila 2015. godine pod nazivom "Napredna obuka za lica koja rade na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu".

Predavač na seminaru je bio: Nenad Vladić – direktor sektora za BZR u EPS. Stekao je dugogodišnje radno iskustvo u oblasti BZR, od inspekcijskog nadzora, preko izrade propisa do upravljanja procesom. Učesnicima su na seminaru predstavljene aktivnosti na unapređenju BZR koje je neophodno uraditi da bi se obezbedilo adekvatno upravljanje ovom oblašću. Nenad Vladić je istakao da je obuka rukovodilaca od izuzetnog značaja jer su oni bitna karika u lancu, jer je potrebno da rukovodioci na pravi način shvate sopstvenu ulogu i značaj i da ličnim primerom pozitivno utiču na zaposlene u sprovođenju i unapređivanju sistema BZR. Predstavljena je problematika iz sasvim drugog ugla, pri čemu je akcenat stavljen na načine rada, na navike koje postoje pri radu i na kulturu rada, odnosno kulturu BZR. To je prema rečima predavača, pored tehničko-tehnološkog aspekta, najznačajniji segment bezbednosti i zdravlja na radu. Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.


Održana stručna obuka kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijamaUspešno je održana stručna obuka za sticanje licence za izradu procene rizika u Novom Sadu

INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST Novi Sad, na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Republike Srbije kao i Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013), uspešno je održao stručnu obuku za sticanje licence za izradu procene rizika u Novom Sadu. Program obuke trajao je 4 dana sa početkom u utorak 14. aprila i sastojao se od opšteg i posebnog dela sa elementima praktičnog rada. U toku prvog dana polaznici su upoznati sa osnovnim pojmovima sistema zaštite i spasavanja, sa nacionalnim i pravno normativnim okvirima, sa osnovama vanrednih situacija i upravljanja u istim. Preostala tri dana bila su posvećena praktičnim radionicama, tokom kojih su polaznici upoznati sa izradom Planova zaštite i spasavanja i postupkom procene rizika i procene ugroženosti. Učesnici su pored neophodnog teorijskog i praktičnog znanja, koje je ostvareno kroz radionice, dobili sve neophodne smernice, kao i materijale koji će im pomoći kako prilikom polaganja tako i prilikom izrade procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja. Takođe, kandidati su imali mogućnost da kroz stalnu interakciju sa predavačima, razmenjuju svoja iskustva, iznose svoje predloge i mišljenja i tako doprinesu još efikasnijoj realizaciji stručne obuke. Predavači su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti procene ugroženosti i upravljanja u vanrednim situacijama.


Centar za edukaciju

Višegodišnje iskustvo Instituta za integrisanu bezbednost, dovelo je do neophodnosti obrazovanja Centra za edukaciju. Uzevši u obzir dosadašnje aktivnosti Instituta po pitanju edukacija, obrazovanja i njima srodnih aktivnosti, kao i podatak da Institut u realizaciji određenih projekata ima saradnju kako sa državnim tako i sa Pokrajinskim institucijama, Ministarstvima i drugim relevantnim institucijama, prepoznali smo značaj obrazovanja posebnog Centra koji ima permanentan zadatak da prati stanje „na tržištu“ i kroz određene projekte, pristupi realizaciji istih.

Tim je fokusiran na određene projekte i prepoznaje one delove sistema, subjekte preduzeća, kompanije, institucije, javne ustanove kojima je radi daljeg uspešnog rada neophodna usluga Centra za edukaciju.

Zakoni i ostala podzakonska akta koja se poslednjih nekoliko godina ubrzano transponuju i usvajaju, ne ostavljaju mogućnost onima koji treba da ih primenjuju da se sa njima upoznaju, a i u mnogim slučajevima sami korisnici nisu svesni obaveze njihove primene, pa ih ili ne primenjuju ili ih primenjuju u znatno manjoj meri. Otuda zadatak tima da ceo taj posao oko primene, uobliči i kroz odabrane iskusne predavače, pomogne svima onima koji imaju potrebu za takvom ili određenom vrstom edukacije.

About Us