>

Centar za edukaciju

Održan seminar "Napredna obuka za bezbednost od požara"Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevnu informativno - instruktivnu obuku u hotelu Palace u Beogradu 27. maja 2016. godine pod nazivom “NAPREDNA OBUKA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA”

Predavač na seminaru je bio: Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara. Učesnici su imali priliku da saznaju koje su to novine vezane za hidrantske mreže za gašenje požara, kontrolu i održavanje hidrantske mreže, potrebu količinu raspoložive vode, kao i potrošnju (protok) pri gašenju srednjih i većih požara. Takođe su se upoznali sa novijom opremom za gašenje požara vodom, kao i sa sistemima za izvlačenje ili potiskivanje dima – kanali, ventilatori.
  Predavač je kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima, pored različitog koncepta odimljavanja – uz primenu ispusnika, govorio i o izvođenju ispuštanja dima – ispusnici dima, motorne klapne, žaluzine, kao i o elementima za nadoknadu vazduha. Naprednu obuku za bezbednost od požara pohađali su mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije same obuke, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja obuke. Po oceni učesnika, napredna obuka je zadovoljila njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.


Održan seminar “Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata s obzirom na uslove evakuacije pri požaru”Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni seminar u hotelu Palas u Beogradu 5. februara 2016. godine pod nazivom “Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata s obzirom na uslove evakuacije pri požaru.”

Predavač na seminaru je bio: Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara u MUP-u. Učesnicima na seminaru su predstavljene aktuelne teme ZOP. Govorilo se o razvoju požara u prostorijama javnih objekata i shodno tome potrebama za hitnom evakuacijom, proračunom evakuacije i proračunom kapaciteta broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekata. Učesnici su imali priliku da se upoznaju koji su to poslovi predviđeni Zakonom o zaštiti od požara koje treba da obavljaju lica zadužena za bezbednost od požara u preduzećima i koje mere zaštite od požara je neophodno sprovoditi u situacijama neposredne opasnosti od izbijanja požara, elementarnih nepogoda i dr. U praksi se pokazalo da prilikom izrade određene dokumentacije najviše vremena se izdvoji na ovome, a kada su u pitanju konsultacije sa inspektorima MUP-a.
  Sa autorom SRPS TP 21 detaljno se kroz interaktivni pristup govorilo o problematici i zajedničkom rešavanju problema iz prakse. Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali arhitekte, projektanti, mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća, opština, stručna lica osposobljena za poslove ZOP kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.


Održan seminar “Zakon o zaštiti uzbunjivača i zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu u praksi”Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je informativno – instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 25. decembra 2015. godine pod nazivom “Zakon o zaštiti uzbunjivača i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu u praksi.”

Predavači na seminaru su bili: Marijana Šarac, sudija prekršajnog suda u Beogradu. Olga Vučković Kićanović, samostalna savetnica u Republičkoj agenciji za mirovno rešavanje radnih sporova, sertifikovan trener za obuke u oblasti mobinga od EU i autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.
  Učesnicima na seminaru su bila predstavljena dva kompatibilna zakona: Zakon o zaštiti uzbunjivača i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, kao i objašnjenje česte nejasnoće u smislu pojmova, prava i obaveza zaposlenih i poslodavca, internog i eksternog procesuiranja, sankcionisanja i zaštite, zloupotrebe prava na zaštitu, uz interaktivni pristup i primere iz prakse. Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji, prosvetni i zdravstveni radnici, kao i sindikati.
  Cilj seminara je bio ovladavanje principima primene Zakona, pri čemu su učesnici bili upoznati sa sudskom zaštitom uzbunjivača i naknadom štete, kao i uticajima primene Zakona u sporovima iz radnih odnosa, odnosno upravnim sporovima, kao i zaštitom od mobinga. Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje. Seminar je bio izuzetno posećen, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta samih predavača i samog sadržaja seminara.


Održan seminar “Inspekcijski nadzor nad primenom zakona i podzakonskih propisa u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.”Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni – instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 26. Oktobar 2015. godine pod nazivom “Inspekcijski nadzor nad primenom zakona i podzakonskih propisa u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.”

Predavač na seminaru je bila: Maja Ilić, dipl.inž.tehnologije za hemijsko inženjerstvo, viši savetnik u Inspektoratu za rad, načelnik Odeljenja za studijsko-analitičke poslove. Poznavanje domaćeg i međunarodnog zakonodavstva u oblasti radnih odnosa i bezbednost i zdravlјe na radu. U svojstvu predavača održala veliki broj predavanja iz oblasti upravlјanja projektima, konsaltinga i promena, veština prezentacije i izveštavanja, kao i predavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu i radnih odnosa za poslodavce, zaposlene, predstavnike zaposlenih za bezbednost i zdravlјe na radu i lica za bezbednost i zdravlјe na radu iz različitih grana delatnosti, a pre svega iz visokorizičnih delatnosti, kao što su građevinarstvo, hemijska industrija i drvoprerađivačka industrija. Takođe, u svojstvu predavača držala predavanja za državne službenike ( normativce) na temu zakonodavnog procesa.
  Aktivno učestvovanje u radu međunarodnih konferencija, koordinator obuke inspektora rada za uvođenje integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu i jedan od autora Priručnika i Metodologije za uvođenje integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, kao i Instrukcije za postupanje inspektora rada prilikom vršenja inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. U svojstvu predstavnika Inspektorata za rad imala aktivnu ulogu kao član Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijskom nadzoru i Radne grupe za izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu. Trenutno, imenovana za člana Posebne radne grupe za izradu podzakonskih akata vezanih za Zakon o inspekcijskom nadzoru, kao i Radne grupe za pripremu preliminarnog spiska privrednih društava i drugih organizacija čija je delatnost projektovanje, izgradnja i nadzor u oblasti saobraćajne infrastrukture radi formiranja jedinstvene evidencije ( tzv. bela i crna lista) navedenih privrednih društava i drugih organizacija u oblasti saobraćajne infrastrukture.
 Učesnicima na seminaru su predstavljene aktuelne teme: Postupanje inspektora rada prilikom vršenja inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa sa posebnim osvrtom na uređivanje prava, obaveza i odgovornosti, nova ovlašćenja inspektora, izvršne isprave i prekršajne naloge (u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o radu); Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i pojedinih podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - ukazivanje na najčešće propuste poslodavaca (primeri iz prakse); Poseban osvrt na inspekcijske nadzore nad primenom Zakona o zaštiti uzbunjivača i Zakona o inspekcijskom nadzoru.
 Novim propisima u oblasti rada proširene su nadležnosti i ovlašćenja inspektora rada, a poslodavci imaju dodatne obaveze i odgovornosti, sa kojima treba da budu upoznati kako bi primenjivali zakone, preventivno delovali i izbegli prekršajnu i krivičnu odgovornost. Učesnici na seminaru su se kroz interaktivni pristup i praktične primere upoznali sa novinama u propisima u oblasti rada. Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.


Održan seminar "Kako dobiti finansiranje za istraživačke i inovativne projekte EU programa ››HORIZON 2020‹‹"Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva održao je jednodnevni – instruktivni seminar u hotelu Palas u Beogradu 30.09.2015.godine pod nazivom „Kako dobiti finansiranje za istrazivačke i inovativne projekte EU programa ››Horizon 2020‹‹.”

Predavač na seminaru je bio: Ratko Bojović, Izvršni direktor Evropske trening akademije (ETA) i Balkanske Bezbednosne Mreže (BSN), diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ispred BSN tima učestvovao u pripremi i pisanju projekata za FP7, Horizon 2020 i Tempus na kojima učestvuje BSN, radio kao šef tima za analizu i monitoring BSN-a više od 3 godine, pružao informacije brojnim srpskim organizacijama i preduzećima o mogućnostima za finansiranje projekata, a posebno o postojećim izvorima finansiranja iz EU fondova, kao i o raspisanim i očekivanim konkursima. U saradnji sa Privrednom komorom Beograda učestvovao u realizaciji više od 50 info sesija i treninga za pisanje projekata za EU fondove poslednjih 4 godine, takođe vodio više od 100 treninga u Srbiji i regionu u organizaciji BSN-a od 2010. godine.
 Učesnicima je jasno predstavljeno kako pripremiti projekat za istraživačko – inovacijski program Horizont 2020, preko koga od ove godine Europska Unija plasira finansijska sredstva za istraživačke organizacije, preduzeća i druge organizacije koje se bave istraživanjem i inovacijama. Na ovom seminaru, kroz praktičan rad, tokom obuke, uz korišćenje primera iz prakse,polaznici su:

  • Ovladali procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
  • Naučili kako definisati ciljeve projekta i istraživačke probleme
  • Naučili kako opisati ,,state of the art“ i ,,progress beyond the state of the art“
  • Naučili kako pripremiti radni program pomoću WBS metode
  • Naučili osnovna pravila projektnog menandžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
  • Naučiti kako planirati diseminaciju na projektu
  • Usvojili su neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju istraživačko razvojnih projekata

Seminar su prisustvovali predstavnici javnog i privatnog sektora koji su iznosili svoje ideje za projekte i zahvaljujući interaktivnosti predavača dobili praktične savete na koji način mogu doći do informacija vezanih za svoje projekte.


Centar za edukaciju

Višegodišnje iskustvo Instituta za integrisanu bezbednost, dovelo je do neophodnosti obrazovanja Centra za edukaciju. Uzevši u obzir dosadašnje aktivnosti Instituta po pitanju edukacija, obrazovanja i njima srodnih aktivnosti, kao i podatak da Institut u realizaciji određenih projekata ima saradnju kako sa državnim tako i sa Pokrajinskim institucijama, Ministarstvima i drugim relevantnim institucijama, prepoznali smo značaj obrazovanja posebnog Centra koji ima permanentan zadatak da prati stanje „na tržištu“ i kroz određene projekte, pristupi realizaciji istih.

Tim je fokusiran na određene projekte i prepoznaje one delove sistema, subjekte preduzeća, kompanije, institucije, javne ustanove kojima je radi daljeg uspešnog rada neophodna usluga Centra za edukaciju.

Zakoni i ostala podzakonska akta koja se poslednjih nekoliko godina ubrzano transponuju i usvajaju, ne ostavljaju mogućnost onima koji treba da ih primenjuju da se sa njima upoznaju, a i u mnogim slučajevima sami korisnici nisu svesni obaveze njihove primene, pa ih ili ne primenjuju ili ih primenjuju u znatno manjoj meri. Otuda zadatak tima da ceo taj posao oko primene, uobliči i kroz odabrane iskusne predavače, pomogne svima onima koji imaju potrebu za takvom ili određenom vrstom edukacije.

About Us