AKT O PROCENI RIZIKA

Akt o proceni rizika

ŠTA JE I KO TREBA DA IZRADI AKT O PROCENI RIZIKA?

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Akt o proceni rizika je dokument koji je Poslodavac u obavezi da izradi bez obzira na broj zaposlenih.

Akt o proceni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.

Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako u pismenoj formi ne donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i ne utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i kada ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

IZIB je u dosadašnjem radu uradio veliki broj Aktova i procena rizika na svim radnim mestima.


KONTAKTIRAJTE NAS:

Heroja Pinkija 55,
21000 Novi Sad

021 65 26 715
063 56 22 33

office@procena-rizika.com


 • Procena rizika od katastrofa

 • Plan zaštite i spasavanja

 • Plan smanjenja rizika

 • Plan zaštite od udesa...

Pročitaj više
 • Glavni projekat ZOP

 • Plan ZOP

 • Pravila ZOP

 • Plan evakuacije...

Pročitaj više
 • Studija o proceni uticaja

 • Procena rizika od hemijskog udesa

 • Plan upravljanja otpadom

 • Planovi i programi saniacije...

Pročitaj više
 • Ispitivanje električnih instalacija

 • Ispitivanje gromobrana

 • Pregled opreme za rad

 • Ispitivanje URO...

Pročitaj više