INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Stručna obuka za sticanje licence za izradu procene rizika


Nakon nekoliko uspešno održanih stručnih obuka za sticanje licence za izradu procene rizika tokom proteklih meseci formira se i 5. grupa polaznika.
INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST Zaštita Preventiva d.o.o. Novi Sad u  saradnji sa Inovacionim Centrom Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu do sada je uspešno održao četiri grupe polaznika za sticanje licence za izradu procene rizika.
Prva grupa polaznika održana je u julu mesecu u periodu od 04. do 07. jula u Beogradu
Druga grupa u periodu od 18. do 25. septembra takođe u Beogradu
Treća grupa polaznika  0d 25. do 30. novembra u Novom Sadu i
Četvrta grupa polaznika u periodu od 25. do 30 novembra u Beogradu.

Dosadašnje obuke ocenjene su od strane učesnika kao veoma korisne sa najvišom ocenom.
Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Republike Srbije kao i Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013) formira se i peta grupa polaznika koja će se održati u Beogradu u periodu od 24.02. do 01.03.
Obuka traje 6 dana i sastoji se iz opšteg i posebnog dela sa elementima praktičnog rada.
Predavači su istaknuti stručnjaci iz oblasti procene ugroženosti i upravljanja u vanrednim situacijama:
1. Prof. dr Zoran Dragišić, Fakultet bezbednosti Beograd
2. Prof. dr Želimir Kešetović, Fakultet bezbednosti Beograd
3. Mila Jegeš, Specijalista bezbednosnog menadžmenta
4. Nenad Komazec, Saradnik Inovacionog centra pri Fakultetu bezbednosti Beograd
5. Željko Radaš, Specijalista bezbednosnog menadžmenta u EMS
6. Prof. dr Vladimir Jakovljević, Fakultet bezbednosti Beograd

Nakon obuke kandidati imaju mogućnost da polažu stručni ispit pred komisijom MUP u postupku sticanja licence za izradu procene rizika, a nakon dobijene licence od strane MUP, lica će moći da vrše Procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, izrađuju Planove zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama kao i Planove zaštite od udesa i da budu osposobljeni da učestvuju u izradi određene dokumentacije za svoje preduzeće, lokalnu samoupravu ili određene subjekte, samostalno ili u saradnji sa eksternim procenjivačima rizika.

Za informacije možete se javiti:
INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST doo Novi Sad
Koordinator organizacije: Milja Živković 021/ 65 26 715 ili 065/ 303 9678
Tehničke konsultacije: Milan Drenovčić 021/ 65 26 715