INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

Stručna obuka za sticanje licence za izradu procene rizika

Uspešno održana stručna obuka 3. grupe polaznika za sticanje licence
                          za izradu procene rizika u Novom Sadu


INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST Novi Sad i Inovacioni Centar Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Republike Srbije kao i Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013), uspešno su održali stručnu obuku 3. grupe polaznika za sticanje licence za izradu procene rizika u Novom Sadu.

Program obuke trajao je 6 dana sa početkom u ponedeljak 4. novembra i sastojao se od opšteg i posebnog dela sa elementima praktičnog rada. U toku prva tri dana polaznici su upoznati sa osnovnim pojmovima sistema zaštite i spasavanja, sa nacionalnim i pravno normativnim okvirima, sa osnovama vanrednih situacija i upravljanja u istim. Preostala tri dana bila su posvećena praktičnim radionicama, tokom kojih su polaznici upoznati sa izradom Planova zaštite i spasavanja i postupkom procene rizika i procene ugroženosti. Predavači su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti procene ugroženosti i upravljanja u vanrednim situacijama.

1. Prof. dr Zoran Dragišić, Fakultet bezbednosti Beograd

2. Prof. dr Vladimir Jakovljević, Fakultet bezbednosti Beograd

3. Mila Jegeš, Specijalista bezbednosnog menadžmenta

4. Branko Đurić,Saradnik Inovacionog centra pri Fakultetu bezbednosti Beograd

5. Nenad Komazec, Saradnik Inovacionog centra pri Fakultetu bezbednosti Beograd

Nakon obuke kandidati su spremni za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP u postupku sticanja licence za izradu procene rizika, a nakon dobijene licence od strane MUP lica će moći da vrše Procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, izrađuju Planove zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama kao i Planove zaštite od udesa. Kandidati su nakon sticanja licence osposobljeni da učestvuju u izradi određene dokumentacije za svoje preduzeće, lokalnu samoupravu ili određene subjekte, samostalno ili u saradnji sa eksternim procenjivačima rizika.

U pripremi je i 4. grupa polaznika stručne obuke koja će se održati u Beogradu  25, 26, 27, 28, 29. i 30. novembra.

Za informacije možete se javiti: INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST doo Novi Sad

Koordinator organizacije: Milja Živković 021/ 65 26 715 ili 065/ 303 9678
Tehničke konsultacije: Milan Drenovčić 021/ 65 26 715