INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST
Heroja Pinkija 55
Novi Sad

Tel: 021 6526 715
Faks: 021 6398 449

e-mail:
centar-preventiva@eunet.rs

AKT O PROCENI RIZIKA

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Procena rizika jeste sistematsko  evidentiranje  i  procenjivanje  svih  faktora  u  procesu  rada  koji  mogu uzrokovati  nastanak  povreda  na  radu,  oboljenja  ili  oštećenja  zdravlja  i  utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.(Član 4. stav 14. i 15. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu).  

Akt  o  proceni  rizika  poslodavac  donosi  na  osnovu  čl. 13.  Zakona  o  bezbednosti  i zdravlja na  radu  i Pravilnika  o načinu i postupku procene  rizika na  radnom mestu i u radnoj okolini i zasnovan  je na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na svim radnim  mestima  i  u  radnoj  okolini.  Pri  izradi  Akta  o  proceni  rizika  procenjivači dosledno  poštuju  propisani  postupak  procene:  najpre  je  se  donosi  odluka  o  pokretanju postupka,  utvrđuje  se  tim  za  procenu  rizika  i  sastavlja  plan;  zatim  se  utvrđuju  opšti podaci  o Poslodavcu,  opisuje  se  tehnološki  i  radni  proces  i  sredstva  za  rad,  snima  se organizacija  rada,  odnosno  utvrđuju  radna mesta  i  evidentiraju  poslovi  u  okviru  radnih mesta.  Prepoznavanje  i  utvrđivanje  opasnosti  i  štetnosti  na  radnom  mestu  i  u  radnoj okolini  izvršava  se  neposrednim  uvidom  u  tehnološke  i  radne  procese,  odnosno posmatranjem  i  praćenjem  procesa  rada  na  radnim  mestima.  Takođe,  identifikacija opasnosti  vrši  se  na  osnovu  razgovora  sa  zaposlenima  i  anketiranjem  zaposlenih. Treći izvor informacija neophodnih za prepoznavanje opasnosti i štetnosti na radnim mestima i u radnoj okolini je tehnička i druga dokumentacija kojom raspolaže poslodavac.
 
Po  principima  analize  od  opšteg  preko  posebnog  do  pojedinačnog,  najpre  se sagledava opšte stanje bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca, sa akcentom na stanju objekata, komunikacija, instalacija, organizacije rada, analizi ljudskih resursa i odnosa u procesu rada. Ovom analizom se utvrđuju opšti problemi, opasnosti i štetnosti koje nisu vezane  za konkretna radna mesta ali se svakako moraju uzeti u obzir u definisanju mera i daljem upravljanju svim rizicima.
 
Za sva utvrđena radna mesta sprovodi se kompletan postupak procene rizika, u svemu prema Pravilniku, uzimajući u obzir prostor u kojem se rad obavlja, sva sredstva rada i sve poslove  koji  se  obavljaju  na  tom  radnom  mestu.  Tamo  gde  su  specifične  opasnosti, štetnosti i rizici zbog upotrebe pojedinih sredstava rada ili zbog posebnih aktivnosti prilikom  obavljanja  poslova  to  zahteva,  sprovodi  se  kompletna  procena  za  ta  sredstva odnosno poslove, uzimajući u obzir već utvrđene rizike u opštoj proceni uticaja prostora na tom radnom mestu. Ovakvim pristupom, na racionalan način, procenom se obuhvataju sva radna mesta, svi poslovi i sva sredstva rada kod poslodavca. 

Za sve bliže informacije oko izrade akta o proceni rizika,možete nas nazvati ili kontaktirati na mejl.