Pozivamo Vas da se prijavite za STRUČNU OBUKU - Procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja... Tel: 021/65-26-715... Obuku organizujemo u Novom Sadu, Beogradu i Nišu

Institut Zaštita Preventiva DOO

OBAVEŠTENJE: Institut Zaštita Preventiva DOO je od strane MUP-a Sektora za vanredne situacije Republike Srbije dobio sledeća REŠENJA:
31.05.2019. - OVLAŠĆENJE za ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE OBUKE ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA.
18.04.2019. - OVLAŠĆENJE za IZRADU PLANA ZAŠTITE OD UDESA
03.04.2019. - OVLAŠĆENJE za IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA.

Čime se mi bavimo?

Institut Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada se bavi inženjerskim delatnostima-tehnickim savetovanjima, konsalting uslugama iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine kao i obavljanjem poslova iz oblasti vanrednih situacija.

Stručno ispitivanje

Institut Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada se bavi ispitivanjem elektro i gromobranskih instalacija, opreme za rad koja je podložna periodičnim ispitivanjima, uslova radne okoline (mikroklima, buka...)

Centar za edukaciju

U sklopu Instituta Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada formiran je tim za edukaciju koji je fokusiran na određene projekte i prepoznavanje onih delova sistema, subjekata preduzeća, kompanija, institucija, javnih ustanova kojima je radi daljeg uspešnog rada neophodna dodatna edukaciju i dodatno obrazovanje.

STRUČNA OBUKA VS

Stručna obuka se orgаnizuje zа fizičkа licа kao preduslov pristupanju ispitu za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a RS i dobijanje licence za procenu rizika.
Osobe koje uspešno zаvrše ovo stručnu obuku dobijаju Potvrdu o obučenosti.

Pročitaj više...

STRUČNA ISPITIVANJA

Ispitivanje elektro instalacija
Ispitivanje gromobranskih instalacija
Ispitivanje opreme za rad (viljuškari, građevinske mašine, mašine u proizvodnjama, pogonima, pekarama...
Ispitivanje gasnih instalacija

AKCIJA ZA NAŠE KOMITENTE

U okviru mesečne naknade vodimo evidenciju i vršimo ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija, kao i opreme za rad, i to BEZ DODATNIH TROŠKOVA po Vašu kompaniju.
Posebne pogodnosti nudimo novim klijentima!

Bezbednost i zdravlje na radu

USLUGE

 • Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Lice za bezbednost i zdravlje na radu
 • Plan primena mera - COVID-19
 • Stručna obuka radnika
 • Koordinator u fazi izrade projekta i koordinator u fazi izvođenja radova
 • Pregled primenjenih mera bezbednosti na opremi za rad
 • Pregled i ispitivanje opreme za rad
 • Pregled i ispitivanje svih vrsta elektro i gromobranskih instalacija
 • Pregled i ispitivanje instalacija za sve fluide
 • Revizija postojeće dokumentacije
 • Izdavanje mišljenja na projektno tehničku dokumentaciju
 • Izrada spoljne tehničke kontrole na projektno-tehničku dokumentaciju
 • Ocena izvedenih radova
 • Ispitivanje uslova radne okoline (mikroklima, osvetljenje, fizičke i hemijske štetnosti)

OBLAST MAŠINSTVA

 • Ispitivanje rezervoara, sudova i cevovoda
 • Ispitivanje ultrazvukom
 • Ispitivanje termičkih postrojenja
 • Ispitivanje kvaliteta izolacije i korozije
 • Ispitivanje gasnih instalacija, opreme i uređaja
 • Kontrola sudova
 • Ispitivanje liftova
 • Klimatizacija i ventilacija

OBLAST ELEKTROTEHNIKE

 • Merenje otpora izolacije
 • Merenje otpora uzemljenja
 • Merenje otpora zaštitnog strujnog kola
 • Merenje napona koraka
 • Podešavanje releja


Zaštita od požara

USLUGE

 • Izrada Planova zaštite od požara
 • Izrada Pravila zaštite od požara
 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Izrada Glavnog projekta zaštite od požara
 • Izrada Normativnih akata zaštite od požara
 • Izrada Programa obuke
 • Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara
 • Pregled, ispitivanje i servis stabilnih sistema za gašenje požara
 • Ispitivanje hidranata
 • Pregled i ispitivanje aparata za gašenje požara
 • Pregled, ispitivanje i servis dojavnih sistema
 • Projektovanje stabilnih instalacija za gašenje požara
 • Projektovanje sistema za dojavu požara
 • Obuka radnika koji prevoze opasne materije (ADR)
 • Protiveksplozijska zaštita
 • Određivanje zona opasnosti
 • Izrada pravilnika za održavanje
 • Obuka radnika iz »Ex« zaštite
 • Pregled i ispitivanje instalacije i opreme i »Ex« izvedbi
 • Kategorizacija osobina materijala iz procesa prema standardu
 • Kontrola i nadzor proizvodnje uređaja u »Ex« izvedbi


Vanredne situacije

USLUGE

 • Izrada Procene procena rizika od katastrofa
 • Izrada Plana zaštite i spasavanja
 • Izrada Plana zaštite od udesa
 • Izrada Plana smanjenja rizika od katastrofa

U skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja lice koje je prijavljeno za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja sa prethodno završenom obukom je kandidat za polaganje stručnog ispita.

Stručni ispit se realizuje u organizaciji pravnog lica koje poseduje ovlašćenje za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Kako se prijaviti na obuku? Plan obuke kandidata


Zaštita životne sredine

USLUGE

 • Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Izrada Procene rizika od hemijskog udesa
 • Monitoring
 • Prethodna analiza uticaja objekata, odnosno radova na životnu sredinu
 • Detaljna analiza uticaja objekata, odnosno radova na životnu sredinu
 • Izrada Plana upravljanja otpadom
 • Vođenje evidencije kretanja otpada
 • Izrada Pravilnika o postupanju sa otpadom
 • Izrada Planova i programa sanacije
ZA VAS IZDVAJAMO NAJTRAŽENIJE USLUGE


IZIB je konsultanska licencirana kuća koja Vam nudi usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protiv požarne zaštite, životne sredine i upravljanja u vanrednim situacijama.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu regulisana je obaveza poslodavca da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.
Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji ima licencu izdatu od Ministarstva i nadležne uprave.

Izrada Akta o proceni rizika

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je u obavezi da uradi procenu za svako radno mesto.

Izrada Procena rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Od januara 2019. godine usvajanjem NOVOG ZAKONA o smanjenu rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama propisano je da izradu kompletne dokumentacije može da izradi Pravno lice sa LICENCOM. Institut ima 4 "personalne" Licence za izradu Procene rizika i u proceduri smo dobijanja Licence za pravno lice!

Pregled i ispitivanje opreme za rad i elektro instalacija

Po zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je u obavezi da vrši periodične preglede opreme za rad koja je podložna ispitivanju i da o ispravnosti mašina dobije stručni nalaz. Periodično ispitivanja opreme se obavlja u intervalu ne dužem od 3. godine. IZIB je licencirana kuća od strane ovlašćenog ministarstva.

Izrada Pravila ZOP sa planom evakuacije i Planova ZOP

Shodno Zakonu o zaštiti od požara, svi subjekti koji su razvrstani u jednu od tri postojeće kategorije ugroženosti od požara, MORAJU da imaju urađena Pravila ZOP. Prva i druga kategorija ugroženosti od požara, moraju pored toga da imaju urađen i Plan zaštite od požara.

Obuka radnika iz BZR i ZOP

Poslodavac je u obavezi da vrši periodičnu obuku zaposlenih radnika za bezbedan i zdrav rad i to: za radna mesta sa povećanim rizikom jednom godišnje, dok je za ostala radna mesta period obučavanja 4 godine. Iz oblasti zaštite od požara poslodavac je u obavezi da izvrši obuku zaposlenih u roku od 30 dana od dana stupanja radnika na posao.

Najčešća pitanja i odgovori

561

URAĐENIH PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

151

URAĐENIH PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA

1551

ZADOVOLJNIH KLIIJENATA

103

GDE SMO ODGOVORNO LICE ZA BZR

U saradnji sa Institutom Zaštita Preventiva DOO iz Novog Sada smo realizovali projekat Izrade plana zaštite od udesa u vanrednim situacijama sa aspekta terorističkih aktivnosti, i ostvarili kvalitet u našem daljem poslovanju. Projekti su urađeni u roku i na isti je dobijena saglasnost MUP-a.

SEKTOR ZA BEZBEDNOST -- MERKATOR CENTAR DOO

Angažovali smo ovu firmu za izradu dokumentacije iz oblasti zaštite od požara, za izradu Plana zaštite od požara, mogu samo da kažem da je sve završeno u predviđenom roku, i na isti Plan je dobijena saglasnost MUP-a. Preporuka za Institut, imaju profesionalni pristup, i što je bitno kvalitet je zagarantovan!

SEKTOR ZA PROTIV POŽARNU ZAŠTITU -- JEDINSTVO A.D.

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini od strane firme Institut Zaštita Preventiva DOO je realizovana u dogovorenom roku i na visokom nivu profesionalnosti.

SEKTOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU -- KRIVAJA DOO

KONTAKT

NAŠA LOKACIJA

Heroja Pinkija 55, 21000 Novi Sad
Ogranak: Zahumska 26, (Zvezdara) 11000 Beograd

E-MAIL

centar-preventiva@eunet.rs
direktor@procena-rizika.com

POZOVITE NAS

Novi Sad - 021 6526 715, 021 6398 449 - FAX

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak: 08 - 16 h

PITAJTE NAS

Ime *

Naziv firme *

E-mail *

Naslov

Tekst poruke *

* Ova polja su obavezna.

Izrada tehničke dokumentacije iz oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara,
životne sredine i upravljanja u vanrednim situacijama!

KONTAKT

NOVI SAD

Heroja Pinkija 55

BEOGRAD

Zahumska 26 (Zvezdara)